big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 媒體專訪 > 信報 - 校長開檀 校長會認錯嗎
信報 - 校長開檀 校長會認錯嗎
03042015
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利