big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校外獲獎 > 2014-15 五望班莫倩瑩 第十六屆亞洲輪滑錦標賽 (全能第五)
2014-15 五望班莫倩瑩 第十六屆亞洲輪滑錦標賽 (全能第五)

website_ver_150-06

13a13

 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2019 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利