big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校外獲獎 > 2014-15 屯門區公民教育委員會 待人有禮好少年選舉2014
2014-15 屯門區公民教育委員會 待人有禮好少年選舉2014
1

2

 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2019 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利