big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校外獲獎 > 2014-15 年度屯門區傑出學生頒獎禮及傑生真情對話
2014-15 年度屯門區傑出學生頒獎禮及傑生真情對話

4


1 3

 

 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2019 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利