big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 外界嘉許 > 2017-18 圖書館主任陳嘉儀老師榮獲『學校圖書館主任卓越成就獎2017』
2017-18 圖書館主任陳嘉儀老師榮獲『學校圖書館主任卓越成就獎2017』
index1718
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利