big_banner_chi-04
主頁 > 校園最新消息
校友會會員大會 2018-20
日期:2018年8月25日

時間:中午3時

地點:地下多用途活動室

出席者:所有校友(包括歷屆畢業生、離校學生、教職員)

 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2019 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利