big_banner_eng-03
Home > Students' Arena > Student Bodies > House
House Organization
  1. 培養學生競賽精神。
  2. 增強同學對學校歸屬感。
  3. 促進跨校同學間之溝通。
  4. 發揚團體精神。   
  5. 組織及舉行社際比賽活動。


g1812
r1812
y1812


 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk | Join Us
Copyright © 2024 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利