big_banner_eng-02
Home > Achievements > Media Coverings > 香港童軍總會童軍知友社年報(2018-2019)- 專訪 (學校社會工作服務)
香港童軍總會童軍知友社年報(2018-2019)- 專訪 (學校社會工作服務)
2
 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利